Kush jemi ne?

Agjencia për Administrimin e Tregjeve, në themel të punës së saj natyrisht në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës do të sigurojë kordinimin dhe ekzekutimin e politikave zhvilluese, ndërthurjen me instrumentat e kontrollit (rregullator dhe fiskale) si dhe menaxhimin efikas në territor, orientuar nga konsumatori dhe nevojat e tregtarëve.

Ajo do të ketë në fokus kryesor gjithashtu mbështetjen dhe lehtësimin e procedurave për tregtaret e shitjes me pakice në tregjet urbane/rurale dhe tregjet me karakter të veçantë.

Në thelb të veprimtarisë së saj do të ketë garantimin e implimentimit të politikave në performancën ekonomike të tregjeve, cilësinë dhe sigurinë ushqimore dhe integrim social nëpërmjet realizimit të aktiviteteve mbështetëse, promovuese dhe edukuese.