Ligje

  • Ligji Nr.139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen Vendore” të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1 shkronja “b”, nenit 28, nenit 54, shkronjat “c, dh”dhe nenit 55;
  • Ligji Nr.139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen Vendore” të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1 shkronja “b”, nenit 28, nenit 54, shkronjat “c,dh”dhe nenit 55;
  • Ligji Nr.44/2015, datë 30.04.2015  “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë “;
  • Ligji Nr.9936, datë 26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar);
  • Neni 5 i Ligjit Nr.10405, datë 24.03.2011 për “Kompetencat për caktimin e pagave të punës” (i ndryshuar);
  •  Pika 17 e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.165, date 02.03.2016 “ Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunesve civil dhe të punonjësve administrative të njësive të vetëqeverisjes vendore” (i ndyshuar);
  • Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik, i ndryshuar);