VKB

  • Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.76, datë 20.07.2001 për “Miratimin e Rregullores për Ndërtimin dhe Funksionimin e Tregjeve”;
  • Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.59, date 30.12.2016 për “Sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës” (i ndryshuar);
  • Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.84, datë 29.12.2016 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2017-2019 dhe detajimin e buxhetit te Bashkise se Tiranes per vitin 2017 (i ndryshuar)
  • Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.28, date 05.04.2017 për “Krijimin e Agjencisë për Administrimin e Tregjeve (AAT) si Institucion në varësi të Bashkisë Tiranë për administrimin dhe menaxhimin e shërbimeve të tregjeve publike

  • Në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 18, datë 26.04.2004 për “Organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore, Kreu V, pika 3, shfuqizohet.