Struktura

Për kryerjen e veprimtarisë dhe për realizmimin e kompetencave dhe detyrave që i ka dhënë ligji, Agjencia për Administrimin e Tregjeve funksionon sipas strukturës organizative të miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.28, datë 05.04.2017 “Për Krijimin e Agjencisë për Administrimin e Tregjeve (AAT) si Institucion në varësi të Bashkisë Tiranë për administrimin dhe menaxhimin e shërbimeve të tregjeve publike “ të përcaktuar si me poshtë.